NOWOCZESNY NAUCZYCIEL – PODNOSZENIE KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH I ROZWÓJ WARSZTATU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W POWIECIE GDAŃSKIM
 
 

Drodzy Nauczyciele,

Dziękujemy  za olbrzymie zainteresowanie uczestnictwem w projekcie „Nowoczesny Nauczyciel –podnoszenie kompetencji językowych i rozwój warsztatu zawodowego nauczycieli powiatu gdańskiego”.

Jednocześnie uprzejmie informujemy , iż ostatecznie  z dniem 28.09.2010 rekrutacja do Projektu została zakończona. W związku z tym wszystkie zgłoszenia,  które zostały  przysłane po tym terminie  do biura projektu oraz do siedziby English Unlimited Sp.z.o.o będą uznane za niekwalifikowane i odsyłane do Państwa droga pocztową.   

Życzymy sukcesów w nauce,

Kierownictwo Projektu  „Nowoczesny Nauczyciel –podnoszenie kompetencji językowych i rozwój warsztatu zawodowego nauczycieli powiatu gdańskiego”.
Firma English Unlimited Sp. z o.o. pragnie zaprosić nauczycieli pracujących
w szkołach powiatu gdańskiego do udziału w projekcie pt: „ Nowoczesny nauczyciel – podnoszenie kompetencji językowych i rozwój warsztatu zawodowego nauczycieli
w powiecie gdańskim”
. Projekt będzie dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.4. (Wysoko wykwalifikowane kadry oświaty).
Niniejszy projekt powstał w oparciu o analizę zapotrzebowania na nauczycieli języków obcych na obszarze województwa pomorskiego w związku z realizowaną obecnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reformy programowej związanej
m.in. z wprowadzeniem nauki języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Pociąga to za sobą konieczność zatrudniania coraz większej liczby nauczycieli wykwalifikowanych do nauczania języków obcych. Z problemem tym boryka się wiele powiatów naszego województwa, w tym powiat gdański.
W związku z powyższym celem projektu jest wzmocnienie rozwoju zawodowego
100 nauczycieli z powiatu gdańskiego poprzez podniesienie ich kwalifikacji językowych
o dwa poziomy według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego powszechnie uznawanego przez MEN i instytucje oświatowe.
Projekt jest kierowany do nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych zatrudnionych w placówkach na terenie powiatu gdańskiego. Poprzez podniesienie kompetencji językowych uzyskają oni możliwość podjęcia studiów filologicznych, po których uzyskają uprawnienia do nauczania języka angielskiego jako drugiego przedmiotu.
W ramach projektu planujemy utworzenie 10 dziesięcioosobowych grup. Zajęcia językowe rozpoczną się we wrześniu 2010 r. i zostaną poprzedzone testem kwalifikacyjnym (pisemnym i ustnym). Zajęcia będą się odbywały w wymiarze 8 godz. lekc. w tygodniu, przy czym 4 godz. będą się odbywały stacjonarnie, a pozostałe 4 godz. będą przeznaczone na pracę samodzielną poprzez e-learning. Przed rozpoczęciem zajęć językowych, odbędzie się szkolenie warsztatowe dla chętnych, którego celem będzie wyrównanie poziomu umiejętności korzystania z komputera. Grupy szkoleniowe zostaną utworzone w tych szkołach powiatu, w których zbierze się najwięcej chętnych nauczycieli posiadających znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie A2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), co zostanie zweryfikowane na etapie przyjęcia do projektu. Po zakończeniu pierwszego semestru, w okresie ferii zimowych, odbędzie się intensywne 5-dniowe szkolenie, podczas którego szczególny nacisk zostanie położony na umiejętności komunikacyjne w języku angielskim. Potem w kolejnym semestrze, uczestnicy odbędą kolejne szkolenie, jak w semestrze pierwszym. Po zakończeniu szkoleń językowych odbędzie się egzamin wewnętrzny. Następnie uczestnicy przyjadą do Gdańska na 40-godzinny warsztat metodyczny nowoczesnego nauczyciela. Wiedzę zdobytą w czasie tego warsztatu nauczyciele będą mogli wykorzystać również przy nauczaniu swoich wiodących przedmiotów.
Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli powiatu gdańskiego do uczestnictwa w kursie i tym samym podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Aby zgłosić chęć uczestnictwa w projekcie należy przesłać do Biura Projektów Europejskich English Unlimited faksem (58) 5555 701 bądź mailem. a.przytarska@eu.com.pl wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej na stronie www.eu.com.pl. Rekrutacja trwa do końca czerwca.
 

 

Pliki do pobrania:
formularz zgłoszeniowy
regulamin rekrutacji
zaświadczenie o zatrudnieniu
Lista uczestników projektu wraz z listą rezerwową